Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Movere Oy
Y-tunnus: 0948460-3
Yhteystiedot: Ahjokatu 4 A, 15800 LAHTI, puh. 0204 717 100 (vaihde)

2. Yhteyshenkilö
Nimi: Tarja Aho-Silaste
Yhteystiedot: Ahjokatu 4 A, 15800 LAHTI

3. Rekisterin nimi
Movere Oy liiketuttavarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään liikekumppanuuden ylläpitoon sekä palveluiden tuottamiseen.

5. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään liiketuttavayrityksiin liitettynä tietoja heidän yhteyshenkilöistään. Kerättäviä henkilötietoja voi olla yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä yrityksen osoite, yritys, yrityksen y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Liiketuttavayritysten yhteyshenkilöt

7. Säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan kuhunkin palvelutapahtumaan osallistuville osapuolille. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tai muuhun tarkoitukseen yrityksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestäsi Moverelle, jotta Movere Oy voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tiedot kerätään nimettöminä IP suojauksen kautta, jolloin vain osaa IP –osoitteesta hyödynnetään ja yksittäisen tunnistettavan henkilön käyttäytymistä on mahdotonta päätellä. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin anonyymissä muodossa. Google ei käytä lyhennettyä IP-osoitettasi minkään muun Googlen keräämän datan yhteydessä. Hyväksyminen kävijäseurantatiedon analysoimiseen voidaan kumota milloin tahansa tulevaisuudessa. Selaimesi laajennus on ladattavissa ja asennettavissa Googlen sivulta: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

10. Rekisteröidyn oikeudet

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, ks. yhteystiedot yllä.