Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispvm: 24.4.2009
Viimeisin päivitys: 3.10.2017

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Movere Oy
Yhteystiedot: Ahjokatu 4 A, 15800 LAHTI, puh. 0204 717 100 (vaihde)

2. Yhteyshenkilö
Nimi: Tarja Aho-Silaste
Yhteystiedot: Ahjokatu 4 A, 15800 LAHTI

3. Rekisterin nimi
Movere Oy liiketuttava-, työnhakija- ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Ottaa vastaan asiakkaiden tarjouspyyntöjä. Tietoja säilytetään aina luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta Movere Oy:n ulkopuolelle.
 • Ottaa vastaan liikennöitsijöiden yhteydenottopyyntöjä. Tiedot säilytetään aina luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta Movere Oy:n ulkopuolelle.

 • Ottaa vastaan asiakkaiden kuljetustoimeksiantoja ja välittää niiden tietoja toimeksiannon suorittavalle alihankkijalle.

 • Ottaa vastaan palautteita Movere Oy:n toiminnasta.
 • Ottaa työnantajana vastaan työnhakijoiksi ilmoittautuvien hakemuksia, hakemus voi olla tiettyyn tehtävään tai avoinhakemus.

-       avoimia hakemuksia säilytetään 12 kuukautta. 

-       hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti eikä hakijoiden tietoja luovuteta em rekrytointiprosessin ulkopuolelle

-       hakutiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja

·         Ja lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

 • Kaikkia yhteydenottotietoja käytetään vain yhteydenottoa koskevan asian käsittelyyn eikä niitä arkistoida myöhempää muuta käyttöä varten

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tarjouspyyntö:

 • Nimi
 • Yritys
 • Tehtävä yrityksessä
 • Puhelin
 • Faksi
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Postinumero ja kunta
 • Tarjouspyynnön kohde vapaamuotoisena tekstinä
 • Kuljetuspalvelutarpeen kuvaus vapaamuotoisena tekstinä
 • Muiden logistiikkapalvelujen tarpeen kuvaus vapaamuotoisena tekstinä

Asiakkaan kuljetustoimeksianto:

 • Tilaavan yrityksen nimi
 • Tilaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
 • Lähettäjän nimi, osoite, puhelinnumero
 • Vastaanottajan nimi, osoite, puhelinnumero
 • Toimeksiantoon liittyvät muut tiedot (lastausaika, purkuaika, tuotetieto, määrä)

Liikennöitsijöiden yhteydenotot:

 • Nimi
 • Yritys
 • Tehtävä yrityksessä
 • Puhelin
 • Faksi
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Postinumero ja kunta
 • Tietoja kalustosta vapaamuotoisena tekstinä
 • Yhteydenoton vapaamuotoinen teksti

Palaute:

 • Nimi
 • Yritys
 • Tehtävä yrityksessä
 • Puhelin
 • Faksi
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Postinumero ja kunta
 • Tietoja kalustosta vapaamuotoisena tekstinä
 • Palautteen vapaamuotoinen teksti

Työhakemus:

 • Nimi
 • Yritys
 • Tehtävä yrityksessä
 • Puhelin
 • Faksi
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Postinumero ja kunta
 • Vapaamuotoinen teksti

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottojen ja hakemusten lähettäjät itse.

7. Säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Movere Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto


- Tulostetut yhteydenotot ja työhakemukset säilytetään lukituissa kaapeissa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

- Palautteet tallennetaan Movere Oy:n Motiva-ohjelmaan, jossa ne ovat vain korvauskäsittelijän, vastuullisen kuljetussuunnittelijan sekä johtoryhmän ja laatupäällikön nähtävissä.

- Avoimien työhakemusten tiedot tallennetaan tietojärjestelmään, jonka käyttö- ja lukuoikeus ovat yrityksen henkilöstöhallinnon edustajilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

Pyynnöstä tulee oikaista, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Oikeutta voi käyttää edellä mainituin seikoin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteeseen kontakti@movere.fi.

Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestäsi Moverelle, jotta Movere Oy voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tiedot kerätään nimettöminä IP suojauksen kautta, jolloin vain osaa IP –osoitteesta hyödynnetään ja yksittäisen tunnistettavan henkilön käyttäytymistä on mahdotonta päätellä. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin anonyymissä muodossa. Google ei käytä lyhennettyä IP-osoitettasi minkään muun Googlen keräämän datan yhteydessä. Hyväksyminen kävijäseurantatiedon analysoimiseen voidaan kumota milloin tahansa tulevaisuudessa. Selaimesi laajennus on ladattavissa ja asennettavissa Googlen sivulta: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilöllä ja/tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin asiakassuhde tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esim. tarjousta, tai

b) Henkilöllä ja /tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai

c) Henkilön ja/tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Tarja Aho-Silasteelle, ks. yhteystiedot yllä.